บริการด้านวีซ่า

ปรีกษาออนไลน์ฟรี!
exam 2

วีซ่านักเรียน/วีซ่าผู้ติดตาม

Student Visa in Australia

Tourism_FeatureImage

วีซ่าทำงานชั่วคราว/วีซ่าทักษะ

Graduation Visa (485) / Skilled Independent Visa (189)

Accountant

วีซ่าพลเมืองถาวร

Permanent Resident Visa Solution

contact

ทดสอบวัดผลคะแนนในการยื่นขอวีซ่า

Point test for Skilled Independent Visa (subclass 189)